Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và Dịch vụ

Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và Dịch vụ

Trung tâm Bối dưỡng nghiệp vụ
Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và Dịch vụ được thành lập theo Quyết định số 500/QĐ-LĐTBXH ngày 08/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,