Trung tâm Bối dưỡng nghiệp vụ

Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và Dịch vụ được thành lập theo Quyết định số 500/QĐ-LĐTBXH ngày 08/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trên cơ sở xác nhập Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ và Dịch vụ học đường  và Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng nghiệp vụ (thành lập theo quyết định số 689/QĐ-ĐHLĐXH ngày 01/8/2009 của Giám đốc Cơ sở II, Trường Đại học Lao động - Xã hội). Theo Quyết định số ………………..Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và Dịch vụ có chức năng, nhiệm vụ và hoạt động cụ thể như sau:

1. Chức năng:

 Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và Dịch vụ thuộc Cơ sở II, Trường Đại học Lao động - Xã hội có chức năng tham mưu cho Giám đốc tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ cho sinh viên và những người có nhu cầu học tập khác; Tổ chức các hoạt động dịch vụ phục vụ hoạt động của Cơ sở II theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và Dịch vụ có nhiệm vụ quản lý và sử dụng có hiệu quả nhân sự, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được giao, cụ thể như sau:

2.1. Nhiệm vụ Đào tạo bồi dưỡng:

a. Phối hợp với các khoa/bộ môn xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ;

b. Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên nòng cốt trong và ngoài trường làm công tác giảng dạy;

c. Phối hợp với các cá nhân, đơn vị có nhu cầu tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ;

d. Chiêu sinh, lập kế hoạch, tổ chức giảng dạy các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kế toán, quản trị nhân sự, kỹ năng mềm … cho sinh viên và người có nhu cầu;

e. Chiêu sinh, lập kế hoạch, tổ chức giảng dạy, quản lý học viên, tổ chức thi cấp chứng nhận, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, nghiệp vụ cho sinh viên và người có nhu cầu;

f. Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng người học.

g. Tổ chức kiểm tra, đánh giá và đề nghị cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học do trung tâm tổ chức. Tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của hệ thống giáo dục quốc dân khi đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

h.  Phối hợp tổ chức thi và cấp các Văn bằng quốc tế khác theo chương trình liên kết của Trung tâm với các tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài khi được cơ quan thẩm quyền phê duyệt;

i. Trực tiếp quản lý hồ sơ, điểm thi gốc và tổ chức cấp phát, lưu trữ hồ sơ, phôi, in sao chứng chỉ, chứng nhận; Thẩm định các chứng chỉ do Cơ sở II cấp;

j. Tổ chức bồi dưỡng về nghiệp vụ cho cán bộ viên chức của Cơ sở khi được phân công;

2.2. Hoạt động dịch vụ:

a. Tổ chức quản lý, khai thác đảm bảo chất lượng và có hiệu quả căn tin, hoạt động trông giữ xe của Cơ sở II;

b. Tổ chức cung cấp các dịch vụ Photocopy, in ấn và cung cấp giáo trình, tài liệu; Văn phòng phẩm theo quy định của Cơ sở II.

2.3. Hoạt động khác:

a. Phối hợp với các Cơ sở đào tạo phát triển các loại hình hoạt động của Trung tâm;

b. Phối hợp với các đơn vị có chức năng xây dựng Quy chế Thu - Chi và tổ chức thu chi theo quy định;

c. Quản lý lưu trữ dữ liệu và hồ sơ các hoạt động của Trung tâm;

d. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

e. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong Cơ sở II thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn, phòng cháy chữa cháy tại các địa điểm do Trung tâm quản lý và khai thác;

f. Phối hợp với các đơn vị khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất của Cơ sở II;

g. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các trang thiết bị được giao theo quy định; Phối hợp thực hiện trong công tác quản lý chất lượng;

h. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

    3. Đội ngũ:

 • Đội ngũ cán bộ nhân viên: Gồm 6 người, 1 thạc sỹ, 5 cử nhân, 1 trung cấp;
 • Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp có học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ đã kinh qua công tác thực tiễn và đang giảng dạy ở các Khoa: Công tác Xã hội, Kế toán, Quản lý Nguồn nhân lực, Bảo hiểm, Luật, Quản trị kinh doanh, Tin học, Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Lao động - Xã hội (CSII); ngoài ra Trung tâm còn có sự tham gia của đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao đến từ các Cơ sở giáo dục và các đơn vị ngoài trường…

4. Các hoạt động của Trung tâm

     4.1 Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

Trung tâm thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai chính sách, hướng dẫn nghiệp vụ các lĩnh vực thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội cho các tỉnh/thành phía Nam; Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho sinh viên và những người có nhu cầu học tập. Đồng thời tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ Quốc gia về Tin học, ngoại ngữ, kế toán trưởng, ngạch viên chức công tác xã hội…

                     Danh mục các chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ

 1. Nghiệp vụ lao động – thương binh và xã hội: Dành cho cán bộ nhân viên làm công tác LĐ-TBXH các cấp, đặc biệt là cấp xã/phường/thị trấn.
 2. Nghiệp vụ dịch vụ việc làm: Dành cho cán bộ, nhân viên làm công tác giới thiệu việc làm của các Trung tâm Dịch vụ việc làm.
 3. Nghiệp vụ quản trị nhân sự trong doanh nghiệp: Dành cho cán bộ nhân viên làm công tác Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp.
 4. Quản lý nhà nước về lao động – tiền lương, bào hiểm xã hội và an toàn lao động: Dành cho cán bộ nhân viên làm công tác quản lý nhà nước về Lao động – Tiền lương; Bảo hiểm xã hội và An toàn lao động.
 5. Nghiệp vụ lao động - tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn lao động trong doanh nghiệp: Dành cho cán bộ nhân viên làm công tác Lao động – Tiền lương; Bảo hiểm xã hội và An toàn lao động trong doanh nghiệp.
 6. Nghiệp vụ an toàn vệ sinh lao động: Dành cho Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động; Người làm công tác ATSVLĐ; Người làm công tác y tế trong doanh nghiệp; Cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về  an toàn, vệ sinh lao động.
 7. Công tác bình đẳng giới: Dành cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới cấp tỉnh, huyện, xã.
 8. Công tác bảo vệ trẻ em: Dành cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên làm việc với trẻ em các cấp.
 9. Công tác giảm nghèo: Dành cho cán bộ giảm nghèo các cấp.
 10. Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng: Dành cho cán bộ, nhân viên xã/phường/thị trấn làm việc với người tâm thần; Thân nhân người tâm thần.
 11. Tư vấn điều trị nghiện ma túy: Thực hiện theo TT 04/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 28/4/2016, ban hành khung chương trình đào tạo về tư vấn điều trị nghiện ma túy.
 12. Kiến thức, phương pháp, kỹ năng công tác xã hội: Dành cho cộng tác viên công tác xã hội xã/phường/thị trấn.
 13. Kiến thức, phương pháp, kỹ năng công tác xã hội: Dành cho cán bộ, nhân viên CTXH các Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH; Trung tâm BTXH.
 14. Công tác xã hội trường học: Dành cho cán bộ nhân viên làm công tác tham vấn học đường.
 15. Công tác xã hội bệnh viện: Dành cho cán bộ, nhân viên làm công tác xã hội trong bệnh viện.

                     Danh mục các khóa đào tạo cấp chứng chỉ

 1. Khóa bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp; Doanh nghiệp.
 2. Khóa bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Công tác xã hội (Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19 tháng 8 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội)
 • Khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nhân viên công tác xã hội (hạng IV);
 • Khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Công tác xã hội viên (hạng III);
 • Khóa bồi dưỡng Cộng tác viên công tác xã hội.
 1. Khóa bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Tin học
 • Khóa bồi dưỡng Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản;
 • Khóa bồi dưỡng Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao.
 1. Khóa bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ A/B;
 2. Khóa bồi dưỡng và cấp chứng nhận tiếng Anh đầu vào cho sinh viên của CSII;
 3. Khóa bồi dưỡng và cấp chứng nhận tiếng Anh đầu ra cho sinh viên của CSII.

4.2 Hoạt động dịch vụ:

Hỗ trợ, kiểm tra hoạt động căn tin và hoạt động trông giữ xe nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sinh viên;

Tổ chức cung cấp giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập; cung cấp quân trang phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập bộ môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh;

Hỗ trợ các đơn vị phối hợp đào tạo tại Cơ sở II.

     5. Tin hoạt động của đơn vị

 1. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

          Từ đầu năm 2019 đến nay Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị, cơ quan tổ chức các lớp đào tạo bồi bưỡng sau đây:

- Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ: Trung tâm đã liên kết với 7 Sở LĐ-TBXH (Quảng Ngãi; Khánh Hòa; Đồng Tháp; Kiên Giang; Bạc Liêu; Cà Mau; Bến Tre) và Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, tổ chức 15 lớp tập huấn với 1.606 lượt học viên. Các nội dung tập huấn bao gồm các chuyên đề:

+ Phát triển Hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 – 2020;

+ Kỹ năng tham vấn và ứng dụng với các nhóm đối tượng;

+ Quản lý ca (trường hợp) và Phân tích ca trong thực tiễn;

+ Tâm lý và tâm lý người nghiện ma túy;

+ Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp với người nghiện ma túy;

+ Tham vấn điều trị nghiện ma túy;

+ Nghề công tác xã hội;

+ Công tác xã hội bệnh viện;

+ Tâm lý và tham vấn tâm lý cho bệnh nhân;

+ Tâm lý người cao tuổi và trợ giúp người cao tuổi;

+ Chính sách luật pháp đối với người cao tuổi;

+ Công tác xã hội với người khuyết tật;

+ Hướng dẫn thực hiện xác định mức độ KT (TT 01/BLĐTBXH) và Nghị định 140/CP lĩnh vực BTXH;

+ Hướng dẫn các hoạt động truyền thông giảm nghèo;

+ Kỹ năng thúc đẩy sự tham gia của người dân và cộng đồng vào dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn;

+ Phương pháp, kỹ năng huy động, kết nối và điều phối nguồn lực;

+ Công tác phòng, chống mại dâm, mua bán người;

+ Tham vấn, cơ sở tâm sinh lý của người nghiện ma túy; công tác hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy;

+ Nghiệp vụ bảo vệ và quản lý đối tượng nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện;

+ Kỹ năng hoạt động mô hình phòng, chống TNXH;

+ Nghiệp vụ hoạt động Đội kiểm tra liên ngành 178 các cấp;

+ Tâm lý trẻ vị thành niên và những vấn đề của trẻ vị thành niên;

+ Quản lý căng thẳng và hỗ trợ can thiệp trầm cảm ở trẻ vị thành niên;

+ Tâm lý đối tượng có nhu cầu đặc biệt (người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, người tâm thần);

+ Tham vấn và kỹ năng tham vấn các đối tượng có nhu cầu đặc biệt;

+ Tư vấn việc làm và xuất khẩu lao động cho lao động nông thôn;

+ Triển khai công tác giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động.

 • Các khóa đào tạo cấp chứng chỉ:

+ Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, với sự tham gia của 40 Cán bộ lãnh đạo cấp phòng ngành LĐ-TBXH tỉnh Quảng Ngãi học tại Tp.Quảng Ngãi, học từ 01/6/2019 đến 21/7/2019;

+ Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp với sự tham gia của 35 Cán bộ, nhân viên kế toán các đơn vị ngành LĐ-TBXH tỉnh Bến Tre học tại T.p Bến Tre từ 14/6/2019 đến 17/8/2019.

 • Các khóa đào tạo tiếng Anh:

+ Tiếng Anh đầu ra cho SV chính quy của CSII, với sự tham gia của 559 sinh viên học tại CSII;

+ Tiếng Anh đầu vào cho SV chính quy của CSII, với sự tham gia của 260 sinh viên học tại CSII;

+ Tiếng Anh trình độ A, với sự tham gia của 51 Cán bộ, quân nhân Tiểu đoàn 42 Thông tin thuộc Lữ đoàn 23 Quân khu 7, học tại Tiểu đoàn 42 Thông tin từ 10/5/2019 đến 30/8/2019;

 • Các khóa đào tạo Tin học:

+ Khóa đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, với sự tham gia của 40 Cán bộ, giáo viên Tiểu học, Mầm non huyện Hóc Môn, học tại CSII, từ 12/5/2019 đến 02/6/2019;

+ Khóa đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, với sự tham gia của 38 sinh viên, học tại CSII, từ 12/5/2019 đến 02/6/2019.

        5.2 Hoạt động phối hợp đào tạo

- Hỗ trợ về cơ sở vật chất cho hoạt động của Trung tâm Lao động ngoài nước đào tạo điều dưỡng viên chương trình Đức tại thành phố Hồ Chí Minh, học tại Cơ sở II – Thành phố HCM;

- Hỗ trợ Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế thuộc Viện Khoa học Quản lý Nguồn nhân lực trong hoạt động tuyển sinh đào tạo Điều dưỡng viên quốc tế (Chương trình hợp tác giữa Viện Khoa học quản lý nguồn nhân lực – Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế và Tập đoàn Azurit Cộng hòa liên bang Đức);

- Hỗ trợ Cục Bảo trợ xã hội tổ chức lớp Đào tạo cán bộ quản lý chăm sóc sức khỏe tâm thần của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội, khóa VII, học tại Cơ sở II – Thành phố HCM.

  6. Thông tin chi bộ

Chi bộ: Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và Dịch vụ có 04 Đảng viên chính thức là viên chức, người lao động thuộc Trung tâm.

  7. Thông báo chiêu sinh các lớp ngắn hạn mở tại CSII, trường ĐH LĐ-XH:

Trung tâm thường xuyên chiêu sinh các khóa đào tạo bồi dưỡng mở tại CSII, cụ thể như sau:

- Ngành Công tác xã hội: (1) Khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nhân viên công tác xã hội (hạng IV); (2) Khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Công tác xã hội viên (hạng III); (3) Khóa bồi dưỡng Cộng tác viên công tác xã hội; (4) Công tác xã hội trường học; (5) Công tác xã hội bệnh viện;

- Ngành Quản trị nguồn nhân lực: (1) Quản trị nhân lực; (2) Quản trị tiền lương và phúc lợi; (3) Nghiệp vụ Định mức lao động – Tiền lương; (4) Hệ thống lương 3Ps;

- Ngành Kế toán: (1) Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng (Hành chính sự nghiệp và Doanh nghiệp); (2) Kế toán ngắn hạn; (3) Báo cáo thuế;

- Ngành Bảo hiểm: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiểp và vận dụng vào doanh nghiệp;

- Ngành Luật: Kỹ năng mềm trong việc “vận dụng  pháp luật lao động vào hoạt động quản lý nhân sự”;

- Ngành Quản trị kinh doanh: Kỹ năng khởi nghiệp kinh doanh.

Tất cả các thông báo trên có file (thông báo/chương trình) kèm theo.