Trung tâm Bối dưỡng nghiệp vụ

Giới thiệu: Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ được thành lập theo quyết định số 689/QĐ-ĐHLĐXH ngày 01/8/2009 của Giám đốc CSII, Trường Đại học Lao động - Xã hội.

- Chức năng nhiệm vụ:

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai chính sách, hướng dẫn nghiệp vụ các lĩnh vực thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội cho các tỉnh/thành phía Nam.

+ Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho sinh viên và những người có nhu cầu học tập.

- Đội ngũ cán bộ, giảng viên:

+ Đội ngũ cán bộ: Gồm 04 thành viên, trong đó 01 thạc sĩ, 03 của nhân. Cơ cấu tổ chức gồm Giám đốc và 3 chuyên viên;

+ Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp là những chuyên gia đã kinh qua công tác thực tiễn.

- Thành tích đạt được, khen thưởng trong những năm qua:

Từ năm 2009 đến nay, Trung tâm đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 54 lớp nghiệp vụ ngắn hạn tại CSII như Báo cáo Thuế, Kế toán ngắn hạn, Kế toán trưởng, Quản trị nhân sự với 1.355 học viên và Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực như Công tác xã hội, Dạy nghề cho lao động nông thôn; Trợ giúp xã hội cho người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; Giảm nghèo bền vững; Chăm sóc, bảo vệ trẻ em, Bình đẳng giới; Chính sách Người có công; Trợ giúp xã hội; An toàn – vệ sinh lao động; Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Lao động – Tiền lương; Việc làm cho gần 30.000 lượt cán bộ, nhân viên của 20 tỉnh/thành phố phía Nam. Với kết quả đạt được như trên đơn vị đạt được thành tích tập thể Lao động tiên tiến trong nhiều năm liền.

- Định hướng phát triển:

Với chức năng nhiệm vụ như trên, mục tiêu của Trung tâm là phấn đấu trở thành Cơ sở Đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ có uy tín và chất lượng cao.