Nhân sự

Nguyễn Thị Lệ Quỳnh

Chuyên viên

Nguyễn Thị Lệ Quỳnh

Trình độ : Đại học
Dương Thị Kim Xoa

Quyền Trưởng phòng

Dương Thị Kim Xoa

Trình độ : Thạc sĩ
Nguyễn Thị Bích Ngọc

Chuyên viên

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Trình độ : Thạc sĩ
Phòng Quan hệ doanh nghiệp & Việc làm