Bộ môn Toán - Thống kê

Bộ môn Toán - Thống kê

Bộ môn Toán - Thống kê
Được thành lập năm 2011 với 2 tổ chuyên môn, Bộ môn Toán – Thống kê luôn xác định mục tiêu phát triển và hoàn thiện về đội ngũ, về chuyên môn. Đến nay, tất cả giảng viên trong Bộ môn đều đạt chuẩn về trình độ để đảm nhận tốt các nhiệm vụ về giảng dạy, nghiên cứu và các công tác khác.