Nhân sự

Nguyễn Thị Hoa Tâm

Trưởng ban biên tập

Nguyễn Thị Hoa Tâm

Trình độ : Tiến sĩ
Lê Ngọc Thạnh

Thư ký

Lê Ngọc Thạnh

Trình độ : Tiến sĩ
Đỗ Thị Hoa Liên

Ủy viên ban biên tập

Đỗ Thị Hoa Liên

Trình độ : Tiến sĩ
Huỳnh Công Du

Ủy viên ban biên tập

Huỳnh Công Du

Trình độ : Tiến sĩ
Phạm Quang Minh

Kỹ thuật

Phạm Quang Minh

Bản tin Kinh tế - Lao động - Xã hội