Nhân sự

Bùi Anh Thủy

Trưởng ban

Bùi Anh Thủy

Trình độ : Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Vũ Tình

Phó Trưởng ban

Vũ Tình

Trình độ : Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Bùi Thị Xuân Mai

Ủy viên

Bùi Thị Xuân Mai

Trình độ : Phó giáo sư, Tiến sĩ
Huỳnh Công Du

Thư ký Ban biên tập

Huỳnh Công Du

Trình độ : Tiến sĩ
Trương Xuân Nam

Kỹ thuật

Trương Xuân Nam

Bản tin Kinh tế - Lao động - Xã hội