Trung tâm Thông tin thư viện

Trung tâm Thông tin thư viện

Tổ Thư viện trực thuộc phòng Đào tạo được thành lập theo Quyết định số 63/QĐ-TrLĐXH ngày 31/3/2008. Sau đó, Nhà trường ra Quyết định số 65/QĐ-ĐHLĐXH-TCHC ngày 26/4/2012 thành lập Trung tâm Thông tin - Thư viện.