Thư mời số 26 Viết bài tham gia Hội thảo khoa học cấp trường chuyên đề: "Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành Luật Kinh tế đáp ứng yêu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay"

Danh Mục