Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Tổ chức - Hành chính

Tiền thân là Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, được thành lập theo Quyết định số 540/QĐ-LĐTBXH ngày 24/4/2007. Đến ngày 07/9/2015, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội đã ban hành quyết định số 1265/QĐ-LĐTBXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở II trực thuộc Trường Đại học Lao động - Xã hội, khi đó Phòng được chính thức đổi tên thành phòng Tổ chức - Hành chính.