Phòng Quan hệ doanh nghiệp và Việc làm

Giới thiệu: Phòng Quan hệ doanh nghiệp & Việc làm - Cơ sở II, Trường Đại học Lao động Xã hội được thành lập theo Quyết định số 690/QĐ-ĐHLĐXH, ngày 24/07/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động Xã hội.

- Chức năng - Nhiệm vụ

Liên hệ hợp tác với các Doanh nghiệp, thực hiện công tác đào tạo gắn với thực tiễn, nhu cầu Xã hội.

Tổ chức các hội thảo, chuyên đề dành cho Sinh viên.

Tổ chức tham quan học tập thực tế, giới thiệu Sinh viên thực tập tốt nghiệp. Giới thiệu việc làm cho Sinh viên.

Vận động nguồn học bổng từ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hỗ trợ cho Sinh viên.

- Đội ngũ: Gồm 04 thành viên, trong đó 01 thạc sĩ, 01 cao học, 01 đại học, 01 trung cấp.

- Thành tích: Tham mưu với Lãnh đạo Trường ký hợp tác với 33 Doanh nghiệp. Tổ chức thành công nhiều hội thảo, chuyên đề kỹ năng sống và kỹ năng mềm dành cho Sinh viên. Hàng năm tổ chức đưa Sinh viên tham quan thực tế và giới thiệu cho Sinh viên thực tập tại rất nhiều Doanh nghiệp. Giới thiệu hàng ngàn lượt việc làm cho Sinh viên. Lãnh đạo Phòng QHDN&VL phối hợp với Ban vận động và quản lý Quỹ học bổng “Tài năng Sinh viên ULSA2” đến nay tổng số tiền vận động học bổng là 1.225.000.000đ.

Phòng QHDN&VL đạt danh hiệu Tập thể LĐXS năm 2014, Tập thể LĐXS năm 2015 và được tặng Bằng khen Bộ năm 2015.

- Định hướng phát triển

Tìm kiếm các Doanh nghiệp phù hợp để liên kết hợp tác, tổ chức chuyên đề, hội thảo dành cho Sinh viên, tạo nhiều cơ hội cho Sinh viên giao lưu với doanh nhân thành đạt, tổ chức tham quan thực tế, giới thiệu việc làm cho Sinh viên và nghiên cứu, vận động nhiều nguồn tài trợ học bổng cho Sinh viên.