Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác HSSV
Phòng CT HSSV tại Cơ sở II được quyết định thành lập năm 2002 khi còn là trường Trung cấp Kinh tế Lao động và Bảo trợ Xã hội; Nhân sự ban đầu gồm 03 Đ/c do Đ/c Khúc văn Úy làm Trưởng phòng. Từ 2003-2006 lưu lượng HSSV liên tục tăng từ gần 1000 lên trên 3000 người học.