Khoa Ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ
Thành lập vào tháng 3/2010 trên cơ sở tiền thân là bộ môn ngoại ngữ. Để đáp ứng yêu cầu giáo dục của thời kỳ mới, chất lượng giảng viên trong Khoa cũng không ngừng được nâng cao. Trải qua 6 năm xây dựng và phát triển, tập thể Khoa Ngoại Ngữ đã thực sự trở thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh.