Khoa Luật

Khoa Luật

Khoa Luật
Ngày 09/3/2011, Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động - Xã hội đã ban hành Quyết định số 219/QĐ-ĐHLĐXH về việc thành lập Khoa Luật trên cơ sở Bộ môn Luật được thành lập năm 2009. Tiền thân của Khoa Luật là Tổ Pháp luật đại cương trực thuộc khoa Lao động tiền lương.