Khoa Đào tạo thường xuyên

Khoa Đào tạo thường xuyên

Khoa Đào tạo thường xuyên
Tiền thân là Phòng Tại chức, được thành theo quyết định số 1148/QĐ-ĐHLĐXH ngày 16/10/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội. Năm 2015, đổi tên thành Khoa Đào tạo Thường xuyên theo quyết định số 1265/QĐ-LĐTBXH ngày 07/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở II, Trường Đại học Lao động – Xã hội;