Bộ môn Tin học

Bộ môn Tin học

Bộ môn Tin học
Bộ môn Tin học được thành lập năm 2010 trên cơ sở là tổ Tin học thuộc Khoa Cơ bản. Sau khi được thành lập, đơn vị đã xây dựng kế hoạch phát triển và đề xuất với Ban giám đốc nhà trường điều chỉnh nội dung chương trình môn học theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hệ đào tạo chính quy và vừa làm vừa học.