Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Bộ môn Giáo dục Thể chất - Quốc phòng
Bộ môn Giáo dục Thể chất & Quốc phòng được tách ra từ Khoa Khoa học Cơ bản từ năm 2010 theo nhu cầu phát triển của Nhà trường.